Algemene verkoopsvoorwaarden

1.Toepasselijkheid en definities

1.1.De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle Prestaties door ALLIMEX GREEN POWER BVBA (Hierna ALLIMEX GREEN POWER) verricht voor een natuurlijke - of (al dan niet publiekrechtelijke) rechtspersoon (hierna de Klant). Geen enkele bepaling in documenten van de Klant (onder meer diens algemene voorwaarden) is van toepassing op de door ALLIMEX GREEN POWER geleverde/te leveren Prestaties. Indien de schriftelijke voorkeur zou worden gegeven aan andere algemene voorwaarden gelden onderhavige Algemene Voorwaarden aanvullend. Het bepaalde onder deze afdeling (A) is van toepassing voor zover de bepalingen in afdelingen B tot D er niet van afwijken, in ieder geval geldt het bepaalde in deze afdeling aanvullend.

1.2.Door het aangaan van een overeenkomst met ALLIMEX GREEN POWER kent en aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden.

1.3.De Klant verklaart de betekenis van alle in deze Algemene Voorwaarden, eventuele aanvullingen erop en in de offerte voorkomende technische begrippen te kennen en te begrijpen.

1.4.Onder “Prestatie” wordt, voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, verstaan: het leveren van producten, elke verkoop, terbeschikkingstelling van materiaal en, in het algemeen, elke dienstverlening uitgevoerd door ALLIMEX GREEN POWER voor rekening van de Klant.

1.5.Onder “Overmacht” wordt, voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, verstaan: iedere gebeurtenis waar ALLIMEX GREEN POWER redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, sterke koerswisselingen van munten (dollarwaarde), lock out, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen, bevoorradings-moeilijkheden, materiaalschaarste of gebrek aan producten voor fabricatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, fouten of vertragingen ten laste van leveranciers van ALLIMEX GREEN POWER, daden van derden, een verhoogde aanwezigheid van grondwater bij de Klant, een of meer productiefouten in het materiaal van een leverancier van ALLIMEX GREEN POWER, sluiting bedrijven... onverschillig of deze problemen zich voordoen bij ALLIMEX GREEN POWER of bij de leverancier waarvan ALLIMEX GREEN POWER de goederen betrekt en zonder dat ALLIMEX GREEN POWER verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.

2.Bestellingen en leveringsvoorwaarden

2.1.Bestellingen en/of leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ALLIMEX GREEN POWER werden aanvaard. Voor elk document is een afzonderlijke schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding vereist.

2.2.De vermoedelijke leveringstermijn wordt afgesproken op het moment van de bestelling. ALLIMEX GREEN POWER of een door haar aangestelde zal zich naar best vermogen inspannen om de bestelde goederen of diensten tijdig te leveren. De Klant erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, deze leveringsdatum voor goederen en/of diensten louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door ALLIMEX GREEN POWER of een door haar aangestelde zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot recht op schadevergoeding. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegestaan.

2.3.ALLIMEX GREEN POWER zal haar verplichtingen van de overeenkomst uitvoeren naar best vermogen.

2.4.De gewichten, afmetingen, capaciteiten, kleuren en overige gegevens, die zijn opgenomen in catalogi, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten zijn slechts benaderend bedoeld. Deze gegevens verbinden ALLIMEX GREEN POWER slechts voor zover de overeenkomst dit uitdrukkelijk vermeldt. ALLIMEX GREEN POWER is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de constructie van het Product die door de fabrikant werden aangebracht.

2.5.In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de Klant, zal de schade van ALLIMEX GREEN POWER minimaal begroot worden op 30% van de prijs, onverminderd het recht voor ALLIMEX GREEN POWER om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Vanaf de datum van de ingebrekestelling tot betaling van deze schade is op het bedrag van de schadevergoeding een moratoire intrest van 10% verschuldigd.

2.6.In geen geval kan de Klant bestellingen van stukgoed of bestellingen op maat annuleren. De Klant is in voorkomend geval verplicht de bestelling af te nemen en de prijs te betalen.

2.7.Indien de orderbevestiging enige wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook verschilt van de bestelling van de Klant, dan is dit bindend voor de Klant tenzij hij binnen de acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging verklaart het er niet mee eens te zijn.

2.8.ALLIMEX GREEN POWER behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen wanneer de rekening van de Klant bij ALLIMEX GREEN POWER een negatief opeisbaar saldo vertoont of wanneer de Klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.

2.9.In geval van weigering van afname of indien er een vertraging van de levering is ten gevolge van een schorsing van een bestelling waarvoor de Klant of derden verantwoordelijk zijn, kunnen stockagekosten ten laste worden gelegd van de Klant, dit onverminderd het recht van ALLIMEX GREEN POWER om de overeenkomst te ontbinden.

3.Prijzen

3.1.De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en/of bestelling. Prijscalculaties zijn indicatief en niet bindend

3.2.Deze prijzen zijn echter steeds onderhevig aan mogelijke verhogingen indien dit noodzakelijk is ten gevolge van de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten belope van 5% (bijvoorbeeld: lonen en andere sociale lasten, transportkosten, verwerkingskosten, heffingen, fiscale tarieven (bvb BTW), energiekosten, valutakoersen, meerkosten bij sluiting van fabrieken.

3.3.In geval van aanpassing van de prijs zoals omschreven in punt 3.2. gebeurt dit in verhouding tot de vermelde wijziging in de kostenstructuur.

3.4.De prijzen zijn exclusief transportkosten (in voorkomend geval), verzekeringskosten, verpakkingskosten, inen uitvoertaksen, plaatsing- en montagekosten, milieutaksen e.d., behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende vermelding.

3.5.Indien de leveringstermijn of de plaats van levering of de omstandigheden bij de levering wijzigen op verzoek van de Klant, of indien de Klant dienaangaande foutieve informatie heeft verstrekt, heeft ALLIMEX GREEN POWER in voorkomend geval recht op betaling van de desbetreffende bijkomende kosten.

3.6.De prijzen zijn onderhevig aan de dollarkoers, ALLIMEX GREEN POWER behoudt zich het recht om, bij het stijgen van deze dollarkoersen, deze door te rekenen aan de klant.

3.7.De Klant kan geen schuldvergelijking toepassen.

4.Eigendomsvoorbehoud en risicoregeling

4.1.De geleverde goederen blijven eigendom van ALLIMEX GREEN POWER tot op het ogenblik van algehele betaling, in voorkomend geval inclusief moratoire intresten en de forfaitaire schadevergoeding. Wanneer de Klant de koopprijs van een container nog niet (volledig) heeft betaald of ingeval van verhuur, leasing of enige andere gelijkaardige overeenkomst zal de Klant derden (bijvoorbeeld een curator of schuldeisers) per aangetekend schrijven in kennis stellen van het eigendomsrecht van ALLIMEX GREEN POWER, telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen, onder meer doch niet beperkt tot het geval waarin een derde beslag dreigt te leggen of heeft gelegd op de goederen. De Klant zal ALLIMEX GREEN POWER hiervan onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte brengen.

4.2.Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt de verkoop/verhuur/huurkoop of enige andere overeenkomst van rechtswege ontbonden ten voordele van ALLIMEX GREEN POWER, die de teruggave van de goederen op kosten van de Klant kan vorderen en haar rechten op schadevergoeding kan doen gelden.

4.3.De Klant maakt zich sterk - zo nodig namens een derde (koper) of houder - dat, op eerste verzoek van ALLIMEX GREEN POWER, meegedeeld zal worden waar de goederen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de Klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van ALLIMEX GREEN POWER, indien ALLIMEX GREEN POWER daarom verzoekt. Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan ALLIMEX GREEN POWER een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden.

4.4.Het risico van de verkochte goederen gaat op de Klant over op het ogenblik van de wilsovereenstemming over de voorwaarden van de koop. Hierin is ook het risico in geval van vreemde oorzaak, toeval en Overmacht, of gelijkaardige omstandigheden in hoofde van welke partij dan ook, begrepen.

5.Betaling

5.1.Onze facturen zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de respectievelijke facturen. Facturen zijn betaalbaar op de zetel van ALLIMEX GREEN POWER behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

5.2.De factuur is voldaan indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van ALLIMEX GREEN POWER. Alle bank- en wisselkosten verbonden aan de inning van het bedrag zijn voor rekening van de Klant. Aangestelden zijn niet bevoegd betalingen te ontvangen.

5.3.Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

5.4.Indien een factuur op de vervaldag niet of onvolledig is betaald, wordt deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo met een minimum van 25 EURO. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd aan 10% vanaf de vervaldag van de factuur (indien de wettelijke intrestvoet hoger is wordt deze toegepast). Bovendien worden advocaatkosten, en eventuele andere relevante invorderingskosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de Klant.

5.5.De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Verwijlintresten (cf. art. 5.4.) zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden. Forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd overeenkomstig art. 5.4.

5.6.Het eventuele gebruik van promessen, cheques of de toestemming om wissels te trekken ter dekking van de overeengekomen prijs zal nooit als een schuldhernieuwing van de originele factuur worden beschouwd, noch zal het enig ‘retentierecht’, overeenkomst of enige territoriale bevoegdheid beperken of wijzigen.

5.7.In voorkomend geval draagt de Klant zijn vordering tot betaling ten opzichte van zijn klant gelijktijdig met de bestelling over aan ALLIMEX GREEN POWER.

5.8.ALLIMEX GREEN POWER kan op ieder ogenblik de nodige waarborgen eisen van de Klant. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen of de verdere uitvoering van de overeenkomst.

5.9.In de mate de Klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft ALLIMEX GREEN POWER het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

5.10.Vertraging in de betaling door de Klant van bepaalde voorschotten op de verkoopprijs, kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de leveringstermijn.

5.11.ALLIMEX GREEN POWER heeft het recht om, ingeval van niet-tijdige betaling, de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan (zonder dat er hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is), of - naar keuze van ALLIMEX GREEN POWER - de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vragen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding van ALLIMEX GREEN POWER bij (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst. Deze schade wordt forfaitair en onherroepelijk begroot op 50% van het resterende factuurbedrag, onverminderd het recht van ALLIMEX GREEN POWER om haar eventuele hogere schade te bewijzen.

6.Levering, vervoer en risico

6.1.De levering geschiedt op de maatschappelijke zetel van ALLIMEX GREEN POWER, steeds af fabriek (ex works),zelfs indien het transport door ALLIMEX GREEN POWER verzorgd wordt. In dat geval treedt ALLIMEX GREEN POWER enkel als mandataris van de Klant op. Alle kosten van verzending zijn ten laste van de Klant.

6.2.De verzending en het vervoer geschieden op risico van de Klant, ongeacht op welke wijze het transport wordt georganiseerd. De Klant kan op zijn eigen kosten de goederen laten verzekeren en heeft de plicht het materiaal bij ontvangst na te zien en zijn verhaal tegen de vervoerder binnen de vereiste tijdperken uit te oefenen.

7.Klachten

7.1.Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de Klant na te gaan of de ontvangen hoeveelheid overeenstemt met de bestelde hoeveelheid. Klachten betreffende de hoeveelheid, de (niet-)conformiteit of de toestand van de geleverde goederen dienen op straffe van verval binnen de 2 dagen na ontvangst van de zending aan ALLIMEX GREEN POWER toe te komen per aangetekend schrijven.

7.2.Klachten over gebreken (ook deze gedekt door de waarborg van de fabrikant of leverancier, welke waarborg rechtstreeks tegenover de Klant bedongen werd) dienen, op straffe van verval, uiterlijk 2 dagen na ontvangst van de goederen (ingeval van zichtbare gebreken) en uiterlijk 2 dagen na ontdekking (ingeval van verborgen gebreken) door middel van een gemotiveerd aangetekend schrijven aan ALLIMEX GREEN POWER te worden gemeld (cf. 6.2). Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van ALLIMEX GREEN POWER teniet. De vordering met betrekking tot verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek of nadat men het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de Klant nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens ALLIMEX GREEN POWER op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van ALLIMEX GREEN POWER in elk geval de prijs van het product niet overschrijden.

8.Aansprakelijkheid/ Overmacht/Verstrekken van inlichtingen

8.1.ALLIMEX GREEN POWER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik en de eventuele gevolgen die de gebruiker, een derde of hun goederen oplopen door de geleverde, geplaatste en/of vervoerde producten. De verkoop wordt en blijft geplaatst op order en op risico van de Klant, dewelke aansprakelijk is voor gebeurlijke ongevallen en overtredingen. De Klant is tevens aansprakelijk voor en zal, in voorkomend geval, ALLIMEX GREEN POWER vrijwaren voor alle schade (ook brand) veroorzaakt door de producten.

8.2.Alle gevallen van Overmacht ontslaan ALLIMEX GREEN POWER van haar aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen binnen de vastgestelde termijn. In geval van Overmacht is ALLIMEX GREEN POWER gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd hetzij gedurende de Overmachtsperiode op te schorten hetzij te annuleren zonder dat ALLIMEX GREEN POWER gehouden is tot schadevergoeding.

8.3.ALLIMEX GREEN POWER waarborgt de kwaliteit van haar producten niet bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van de goederen, (de-)montage of reparatie door de Klant.

8.4.ALLIMEX GREEN POWER is, behoudens haar eigen bedrog of opzettelijke fout, niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer : verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten). De Klant doet dienaangaande afstand van verhaal ten aanzien van ALLIMEX GREEN POWER en/of haar aangestelden. In het geval van bedrog of opzettelijke fout van haarzelf, zal de maximale aansprakelijkheid van ALLIMEX GREEN POWER voor incidentele schade of gevolgschade de aankoopprijs van het product niet overschrijden.

9.Einde van de overeenkomst

9.1.Op het einde (zowel bij verbreking, het in onderling akkoord beëindigen, als bij - in voorkomend geval - het aflopen van de termijn en bij eender welke andere beëindigingswijze) van de overeenkomst dient de Klant de goederen in goede staat van onderhoud terug te geven, voor zover de Klant geen eigenaar is geworden van de goederen overeenkomstig het bepaalde in art. 4.

9.2.ALLIMEX GREEN POWER heeft het recht een einde te stellen aan de overeenkomst door eenvoudige uiting van haar wil zonder aanmaning of enige formaliteit in de volgende gevallen: 1. Niet vervulling door de Klant van één van haar wettelijke of contractuele verbintenissen, 2. Ingeval de op de voorzijde vermelde bijkomende waarborgen niet uitdrukkelijk gevestigd worden door de Klant, 3. Ontbinding of overdracht van de onderneming van de Klant of indiciën dat de Klant zijn beroepsactiviteit staakt, 4. Staking van betaling door de Klant, 5. Aanvraag om uitstel van betaling door de Klant, 6. Faillissement van de Klant, 7. Overlijden van de Klant, 8. Vermindering van de waarborgen, contractueel te stellen door de Klant, 9. Geprotesteerde wissels, 10. Beslag ten laste van de Klant. De Klant zal alle voor ALLIMEX GREEN POWER schadelijke of kostelijke gevolgen van zijn nalatigheid moeten dragen. Al hetgeen de Klant aan ALLIMEX GREEN POWER verschuldigd is, wordt in voorkomend geval onverwijld en ten volle opeisbaar. ALLIMEX GREEN POWER kan de containers zonder rechterlijke tussenkomst ter plaatse gaan ophalen.

10.Ondeelbaarheid

10.1.De nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meerdere van deze bepalingen tast geenszins de geldigheid van de andere voorwaarden aan. De nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meerdere van deze bepalingen vormt in geen geval een reden om de overeenkomst te beëindigen.

11.Jurisdictie en toepasselijk recht

11.1.In geval van geschil over een overeenkomst tussen de Klant en ALLIMEX GREEN POWER, welke ook de aard en de plaats van de levering of Prestaties mogen zijn, zullen uitsluitend de Hasseltse Rechtbanken bevoegd zijn, zelfs indien het geaccepteerde wissels betreft betaalbaar en/of gedomicilieerd buiten het rechterlijk arrondissement van deze stad. De partijen kiezen woonplaats op de in de overeenkomst, de factuur of de bestelbon vermelde adressen. Indien de adressen verschillen zal de hiervoor aangehaalde volgorde bepalend zijn voor het juiste adres. Alle akten en exploten zullen op deze adressen betekend worden. Nochtans behoudt ALLIMEX GREEN POWER zich het recht voor de betekeningen te doen aan het laatst door de Klant aan ALLIMEX GREEN POWER opgegeven adres.

11.2.Al onze contracten zijn onderworpen aan de Belgische Wetgeving, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

12.Transport

12.1De Klant staat zelf in voor het lossen van de container, tenzij schriftelijk anders vermeld. Indien dit moet gebeuren door ALLIMEX GREEN POWER behoudt ALLIMEX GREEN POWER zich het recht om hiervoor kosten aan te rekenen.

12.2Transportprijzen zijn dagprijzen en kunnen aangepast worden aan de marktprijs. ALLIMEX GREEN POWER is gerechtigd eventuele verhogingen en bijkomende taksen door te rekenen aan de Klant. Distributie- en transportprijzen kunnen variabel zijn, dit vermeerderd met de eventuele brandstofprijzen.

12.3De prijzen zijn onderhevig aan de dollarkoers, ALLIMEX GREEN POWER behoudt zich het recht om, bij het stijgen van deze dollarkoersen, deze door te rekenen aan de Klant.

Webshop powered by Marcando