Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie mei 2023

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestellingen, facturen en creditnota’s die

van toepassing zijn tussen ALLIMEX GREEN POWER BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer

0535.679.035 en met zetel gevestigd te 3980 Tessenderlo, Transportstraat 1B, bus 3 (hierna “AGP” genoemd) en natuurlijke- of (al dan niet

publiekrechtelijke) rechtspersoon (hierna de “Klant” genoemd), behoudens indien en voor zover hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt

afgeweken. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Door de aanvaarding van een offerte of het plaatsen van een

bestelling bij AGP erkent en bevestigt de Klant zijn voorafgaande kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en verzaakt

hij aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden, hoe ook genaamd. AGP behoudt zich het recht voor haar Algemene

Voorwaarden te wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

2. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door AGP gedaan, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding

is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van AGP of door feitelijke uitvoering door AGP komt een overeenkomst tot stand.

2.2. Indien de bestelling van de Klant een bestelling voor maatwerkproducten betreft, levert de Klant alle nodige informatie en specificaties aan

van het te vervaardigen product aan AGP (zoals maar niet beperkt tot afmetingen, materiaalkeuze, kleuren, mechanische onderdelen,

functionaliteit e.d.m) op basis waarvan AGP een productietekening van het te realiseren maatwerkproduct opmaakt, die ter goedkeuring

wordt voorgelegd aan de Klant. De Klant is geheel verantwoordelijk voor de door haar aangeleverde specificaties op basis waarvan AGP de

maatwerkproducten zal produceren voor de Klant. AGP zal de maatwerkproducten leveren in overeenstemming met de vastgelegde

specificaties zoals opgegeven door de Klant en op basis van de door de Klant aanvaarde door AGP opgestelde tekening.

2.3. AGP heeft steeds het recht om zonder opgave van redenen het produceren van maatwerkproducten te weigeren.

2.4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen en offertes van AGP ontheffen haar van haar nakomingsverplichting en/of

eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.5. AGP behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen wanneer de rekening van de Klant bij AGP een negatief

opeisbaar saldo vertoont of wanneer de Klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.

2.6. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, zal AGP de kosten voor door haar gemaakte productietekeningen zoals omschreven in artikel

2.2 aanrekenen aan de Klant aan het geldende regie-uurtarief van 75,00 EUR, dat van tijd tot tijd door AGP kan worden aangepast.

2.7. AGP behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de samenstelling van de materialen die zij gebruikt, respectievelijk de wijze

van produceren en behandelen van de bestelde maatwerkproducten te wijzigen indien en voor zover dit geen wezenlijke afbreuk doet aan

de kwaliteit en technische capaciteiten van de bestelde maatwerkproducten.

3. Intellectuele eigendom

3.1. Alle uitvoerings- en/of productietekeningen die AGP opmaakt voor het voltooien van de bestelling van de Klant, blijven exclusieve eigendom

van AGP. Het is aan de Klant verboden om zulke tekening te kopiëren, te delen met derden of op enige andere wijze te gebruiken. Bij

inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van de tekeningen gemaakt door AGP, heeft AGP van rechtswege recht op een forfaitaire

schadevergoeding van 50% van het bestelbedrag, alsook de integrale vergoeding van de tekenprestaties, onverminderd het recht van AGP

om bij bewijs van grotere schade een hogere schadevergoeding te eisen.

3.2. De Klant zal AGP vrijwaren voor elke inbreuk die derden door haar toedoen begaan op de intellectuele eigendom van AGP. De Klant zal AGP

eveneens integraal vrijwaren voor elke inbreuk op intellectuele eigendom van derden die ontstaat door de productie van

maatwerkproducten op vraag van de Klant.

4. Prijzen

4.1. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen in euro vermeld en exclusief btw. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende

vermelding op de offerte en/of orderbevestiging van AGP zijn de aangeboden prijzen exclusief onder meer (en voor zover van toepassing):

transportkosten (in voorkomend geval), verzekeringskosten, verpakkingskosten, plaatsing- en montagekosten, technische ondersteuning

en/of dienst na verkoop.

4.2. AGP behoudt zich steeds het recht voor om technische ondersteuning na verkoop (zoals maar niet beperkt tot adviesverlening m.b.t. de

producten, hun configuratie, installatie, probleemoplossing m.b.t. software etc.) (met inbegrip van technische ondersteuning en/of dienst

na verkoop op afstand) aan te rekenen aan de Klant aan het geldende regie-uurtarief van 75,00 EUR, dat van tijd tot tijd door AGP kan

worden aangepast.

4.3. Eventuele bijzondere extra kosten die betrekking hebben op de import en/of inklaring van door AGP aan de Klant te leveren zaken of andere

heffingen die van overheidswege worden opgelegd zijn niet in de prijs begrepen en zijn derhalve exclusief voor rekening van de Klant.

4.4. De in de (order)bevestiging door AGP weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de (order)bevestiging bestaande prijzen, koersen,

lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde

objectieve factoren een kostprijswijziging plaatsvindt, is AGP gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Zij zal

de Klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Indien krachtens onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging

meer dan 10% zou bedragen van het totale overeengekomen bedrag, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst binnen de 48 uren

nadat zij bekend is of bekend kon zijn met deze prijsverhoging schriftelijk te kosteloos ontbinden.

4.5. De prijzen zijn onderhevig aan de dollarkoers, AGP behoudt zich het recht om, bij het stijgen van deze dollarkoersen, deze door te rekenen

aan de klant.

5. Betaling

5.1. Tenzij anders bedongen, zijn alle facturen uitgaande van AGP betaalbaar op de maatschappelijke zetel van AGP binnen de acht

kalenderdagen na factuurdatum. In geen geval is de Klant gerechtigd om enige vordering op AGP te verrekenen met de door AGP in rekening

gebrachte bedragen. Voortijdige betaling geeft evenmin aanleiding tot enige korting.

5.2. AGP heeft steeds het recht om in het geheel af te leveren en te factureren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.3. Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief

aanvaard beschouwd.

5.4. De betaling geschiedt door storting op het rekeningnummer en onder de referte zoals vermeld op de factuur.

5.5. AGP heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling

te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door AGP, totdat deze zekerheid verschaft is en/of de

vooruitbetaling door AGP is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is AGP gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden

en is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor AGP voortvloeiende schade.

5.6. AGP is gerechtigd de afgifte van goederen die zij voor de Klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden

onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de Klant aan AGP verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.7. Bij wanbetaling op de vervaldag (cf. art. 5.1) worden alle jegens de Klant openstaande bedragen opeisbaar, welke ook de

betalingsvoorwaarden zijn die werden bedongen. Elke niet betaalde factuur zal vanaf deze datum van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling een interest opbrengen van 10% per jaar. Alle eventueel toegestane kortingen komen in dat geval eveneens te vervallen.

5.8. In geval van wanbetaling op de vervaldag (cf. art. 5.1) is de Klant tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een

forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR en behoudens het recht van

AGP om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gelegen schade te bewijzen. Alle bijkomende onkosten zoals bv. gerechtskosten zijn niet

in deze forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend aan de Klant.

5.9. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.

6. Ontbinding en beëindiging

6.1. Indien de Klant enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is AGP gerechtigd, zonder enige verplichting tot

schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden

door een schriftelijke mededeling aan de Klant en/of het door de Klant eventueel aan AGP verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op

te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

6.2. AGP is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot

schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, indien de Klant opschorting van betaling of het faillissement aanvraagt

of indien dit tegen haar zou worden aangevraagd, alsook in alle gevallen waarin er beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen

wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar.

6.3. In geval van ontbinding is de Klant tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding

verschuldigd van 50% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR en behoudens het recht van AGP om de door haar

daadwerkelijk geleden hoger gelegen schade te bewijzen.

7. Overmacht en hardship

7.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde, is AGP niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht

of hardship. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht of hardship kan AGP, naar gelang de situatie, naar eigen keuze en

inzicht en zonder dat daartoe en voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht op

schadevergoeding voor de Koper: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende producten en/of componenten te vervangen door een

functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen (minstens tijdelijk) opschorten en/of (3) de Koper uitnodigen om de

uitvoeringsmodaliteiten van de overeenkomst te goeder trouw te heronderhandelen. Indien de periode waarin de nakoming van de

verplichtingen door AGP door overmacht of hardship onmogelijk is of ernstig wordt bemoeilijkt, langer duurt dan drie maanden, of indien

een heronderhandeling van de overeenkomst door de Koper wordt geweigerd of niet tot een nieuwe overeenkomst leidt, dan zijn beide

partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot

schadevergoeding zal bestaan.

7.2. Onder het begrip ‘overmacht’ of ‘hardship’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van

economische aard, welke buiten de schuld of het toedoen van AGP zijn ontstaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

natuurrampen, oorlogen, vijandelijkheden, aanslagen, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van AGP of haar

toeleverings- en zusterbedrijven zijn gevestigd, ziekte, machinedefecten, technische ongevallen, brand of overstroming, ernstige storingen

in het bedrijf, cyberaanvallen, noodgedwongen inkrimping van de productie, extreme prijsstijgingen van materialen en/of grondstoffen,

schaarste van materialen en/of grondstoffen, onbeschikbaarheid van materialen en/of grondstoffen, economische sancties opgelegd tegen

enig land waar eventuele vestigingen van AGP of haar toeleverings- en zusterbedrijven zijn gevestigd, stakingen en uitsluitingen, zowel bij

AGP als bij haar toeleveringsbedrijven, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen, zoals energie,

grondstoffen of onderdelen door derden waaronder begrepen de toeleveringsbedrijven van AGP. De onmogelijkheid van de Klant om diens

betaalverplichtingen na te komen als gevolg van insolventie of gebrek aan financiële middelen wordt niet als overmacht noch als hardship

beschouwd.

7.3. Indien AGP bij het intreden van overmacht of hardship al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar

verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden

deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Annulering van een bestelling

8.1. De Klant mag een door AGP aanvaarde bestelling niet annuleren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AGP. Ongeacht

het recht van AGP om de uitvoering van de overeenkomst te vragen, komen AGP en de Klant overeen dat bij annulatie door de Klant een

schadevergoeding verschuldigd zal zijn van ten minste 30% van de prijs van de geannuleerde bestelling als vergoeding voor de opgelopen

kosten en inkomstenderving, zonder dat AGP het bestaan of de omvang van de schade dient te bewijzen en niettegenstaande het recht van

AGP om bij bewijs van grotere schade een hogere schadevergoeding te eisen.

8.2. De Klant erkent en aanvaardt dat een bestelling van maatwerkproducten in geen geval door de Klant geannuleerd kan worden. Vanaf het

moment dat AGP de bestelling heeft bevestigd aan de Klant (cf. art. 2.1) is de Klant steeds verplicht de bestelling af te nemen en de integrale

prijs te betalen, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst met AGP.

9. Levering

9.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen (bijvoorbeeld op de orderbevestiging), vindt de levering plaats volgens de geldende ICC

INCOTERM (2020) ‘Ex Works’ (‘Af Fabriek”). Indien de Klant afname op het overeengekomen moment weigert, onmogelijk of onredelijk moeilijk

maakt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is AGP gerechtigd de goederen

voor rekening en risico van de Klant op te slaan, zulks onverminderd het recht van AGP om de overeenkomst te ontbinden.

9.2. Goederen gelden als geleverd, zodra AGP de Klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te

monteren, bij AGP of bij een derde klaar staan om door de Klant te worden afgehaald of om in opdracht van de Klant te worden verzonden.

Vanaf het moment van levering draagt de Klant alle risico’s verbonden aan de geleverde zaken.

9.3. Bij de productie van maatwerkproducten kunnen er, door de aard van het productieproces en van het gebruikte materiaal, afwijkingen

voorkomen tot +/-10% van de in de orderbevestiging vermelde hoeveelheid. Voor zover de hoeveelheidsafwijking niet meer dan 10%

bedraagt, zal de Klant de geleverde goederen zonder voorbehoud aanvaarden en de prijs ervan betalen.

9.4. Indien niettegenstaande artikel 9.1 uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat AGP het transport van de goederen verzorgt, dan zal AGP

slechts als agent optreden en zijn zowel de kosten als het risico van verlies, schade en diefstal voor, tijdens en na het transport voor rekening

van de Klant, behoudens in geval van opzet of bedrog in hoofde van AGP. De Klant staat tevens zelf in voor het lossen van de container,

tenzij schriftelijk anders vermeld. Indien AGP alsnog tot lossen moet overgaan, zal AGP de kosten daarvoor aanrekenen aan de Klant. Deze

bepaling geldt ongeacht of de Klant of een van zijn aangestelden aanwezig was bij levering en ongeacht of er door de Klant of een van zijn

aangestelden een leveringsbon werd ondertekend. De vermelding van een andere ICC INCOTERM (2020) op de orderbevestiging van AGP

doet geen afbreuk aan deze bepaling.

9.5. Indien partijen overeenkomen dat het lossen van de container of lading door AGP dient te gebeuren, dan zal de Klant er zorg voor dragen

dat de leveringsplaats vlot toegankelijk is en dat bij de levering personen aanwezig zijn die alle nodige of nuttige informatie kunnen

verschaffen teneinde AGP in de mogelijkheid te stellen om de goederen te lossen. Alleszins kan AGP slechts gehouden zijn om te leveren

op de gelijkvloerse verdieping. Bij niet nakoming van deze verplichting heeft AGP steeds het recht om te weigeren de levering uit te voeren.

In dat geval zal AGP gerechtigd zijn op vergoeding voor alle door haar gemaakte kosten, daarin begrepen de verplaatsingskosten en de

werkuren.

9.6. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door AGP steeds naar best vermogen

gedaan en deze termijnen zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de beschikbaarheid van deze

goederen en/of diensten. De Klant erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, deze leveringsdatum voor goederen en/of

diensten louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door AGP zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de

ontbinding van de overeenkomst of tot recht op schadevergoeding. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds toegestaan. Vertraging in de betaling

door de Klant van bepaalde voorschotten op de verkoopprijs, kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de leveringstermijn.

9.7. Indien de leveringstermijn of de plaats van levering of de omstandigheden bij de levering wijzigen op verzoek van de Klant, of indien de Klant

dienaangaande foutieve informatie heeft verstrekt, heeft AGP in voorkomend geval recht op betaling van de desbetreffende bijkomende

kosten.

9.8. Indien de Klant verzoekt dat AGP/de transporteur haar goederen op een bepaalde plaats zou leveren/achterlaten, in afwezigheid van de

Klant, erkent en aanvaardt de Klant dat het risico op verlies/schade/diefstal van de goederen vanaf haar verzoek onherroepelijk overgaat

op de Klant. AGP/de transporteur zal desgevallend op geen enkele manier kunnen worden aangesproken voor enig(e) verlies/schade/diefstal

van de geleverde goederen.

10. Garantie

10.1. Indien door AGP aan de Klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of goederen,

zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de Klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan

de Klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

10.2. Bij een gegrond beroep op garantie vanwege de Klant zal AGP de geleverde goederen – naar keuze van AGP – herstellen dan wel vervangen,

tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien AGP de Klant mededeelt tot herstelling te zullen overgaan,

zal de Klant de geleverde goederen, op eigen kosten en voor eigen risico, weer ter beschikking stellen aan AGP.

10.3. Alle garantieverplichtingen van AGP vervallen indien de door de Klant aangevoerde gebreken of onvolkomenheden van de geleverde zaken

het gevolg zijn van (i) enig onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van de zaken door de Klant, zijn aangestelden of derden

of (ii) van een wijziging van de geleverde zaken door de Klant, zijn aangestelden of derden waarmee AGP niet heeft ingestemd of (iii) van

vreemde oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, brand- of waterschade.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De maximale aansprakelijkheid van AGP zal de overeengekomen prijs van het product dat de schade heeft veroorzaakt of schade heeft

opgelopen niet overschrijden.

11.2. AGP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik en de eventuele gevolgen die de gebruiker, een derde of hun

goederen oplopen door de geleverde, geplaatste en/of vervoerde producten. De verkoop wordt en blijft geplaatst op bestelling en op risico

van de Klant, dewelke aansprakelijk is voor gebeurlijke ongevallen en overtredingen. De Klant is tevens aansprakelijk voor en zal, in

voorkomend geval, AGP vrijwaren voor alle schade (ook brand) veroorzaakt door de producten.

11.3. AGP waarborgt de kwaliteit van haar producten niet bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van de goederen, (de-) montage of

reparatie door de Klant.

11.4. AGP is, behoudens haar eigen bedrog of opzettelijke fout, niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer doch

niet beperkt tot: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van

inkomsten, imagoschade, dataverlies). De Klant doet dienaangaande afstand van verhaal ten aanzien van AGP en/of haar aangestelden.

12. Klachten

12.1. Onmiddellijk na ontvangst van de producten dient de Klant zorgvuldig na te gaan of de ontvangen hoeveelheid overeenstemt met de

bestelde hoeveelheid. Klachten betreffende de hoeveelheid, de (niet-)conformiteit of de toestand van de geleverde goederen dienen op

straffe van verval binnen de twee kalenderdagen na ontvangst van de zending aan AGP toe te komen per aangetekend schrijven.

12.2. Klachten over gebreken (ook deze gedekt door de waarborg van de fabrikant of leverancier, welke waarborg rechtstreeks tegenover de

Klant bedongen werd) dienen, op straffe van verval, uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen (ingeval van zichtbare

gebreken) en uiterlijk acht kalenderdagen na ontdekking (ingeval van verborgen gebreken) door middel van een gemotiveerd aangetekend

schrijven aan AGP te worden gemeld. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van AGP

teniet. De vordering met betrekking tot verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen vijftien kalenderdagen na de ontdekking van

het gebrek of nadat men het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de Klant

nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens AGP op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling of levering te

annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van AGP in elk geval de overeengekomen prijs van de

desbetreffende levering van het product niet overschrijden.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle door AGP te leveren en geleverde goederen blijven onder alle omstandigheden eigendom van AGP, zolang de Klant enige vordering van

AGP, waaronder in ieder geval de vorderingen tot betaling van de prijs, niet heeft voldaan.

13.2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom

van AGP te bewaren.

13.3. De Klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan,

aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter

uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de Klant plaatsvindt.

13.4. Telkens wanneer de omstandigheden zulks vereisen, onder meer doch niet beperkt tot het geval waarin de Klant failliet wordt verklaard of

een derde beslag dreigt te leggen of heeft gelegd op de goederen, zal de Klant deze derden (bijvoorbeeld een curator of schuldeisers) per

aangetekend schrijven in kennis stellen van het eigendomsrecht van AGP. De Klant zal AGP hiervan onverwijld per aangetekend schrijven

op de hoogte brengen.

13.5. Indien de Klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens AGP tekort schiet of AGP goede grond heeft om te vrezen dat de

Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is AGP gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen.

De Klant maakt zich sterk - zo nodig namens een derde (koper) of houder - dat, op eerste verzoek van AGP, meegedeeld zal worden waar

de goederen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de Klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van AGP, indien AGP

daarom verzoekt. Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan AGP een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat

om hiertoe de nodige lokalen te betreden. Na terugneming zal de Klant worden vergoed voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger

kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de Klant met AGP was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor AGP uit de terugneming

voortvloeien.

14. Splitsbaarheid

14.1. Voor zover als mogelijk worden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de overeenkomst geïnterpreteerd op een wijze die

geldig en afdwingbaar is onder het toepasselijk recht.

14.2. De (gedeeltelijke) nietigheid, onafdwingbaarheid, niet-tegenstelbaarheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze

Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet en heeft geen invloed op de

geldigheid ervan.

14.3. Partijen spannen zich in om een bepaling die als nietig, onafdwingbaar, niet-tegenstelbaar of onuitvoerbaar wordt beschouwd te vervangen

door een clausule die aansluit bij de bedoelingen van partijen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1. Alle met AGP afgesloten overeenkomsten alsook de geschillen die daarmee verband houden worden exclusief beheerst door het Belgische

recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

15.2. In geval van betwistingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken, zijn

uitsluitend de geëigende rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.