Privacybeleid

Jouw privacy bij Allimex

versie december 2023

Bedankt voor uw interesse in onze onderneming en uw bezoek aan onze website.

Deze website is eigendom van Allimex BV. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons uiterst belangrijk. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen. Zo gaan wij steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en werden passende beschermingsmaatregelen genomen om verlies, wijzigingen, toegang door onbevoegden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

Wij willen transparant zijn over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat wij met uw persoonsgegevens doen. Meer informatie daarover leest u in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle contacten buiten de organisatie van Allimex. Concreet gaat het om contactpersonen van leveranciers, derden, klanten en dergelijke meer. Indien u onder een van deze categorieën valt of indien u louter de website van Allimex bezoekt, is deze privacyverklaring voor u relevant.

1. Wie zijn wij?

Allimex BV, met zetel te Transportstraat 1B, 3980 Tessenderlo, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0898.075.191, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna: ‘Allimex’, of ‘wij’).

U kan ons contacteren via de volgende contactgegevens:

Tel.: +32 11 72 96 50

E-mail.: privacy@allimex.eu

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘AVG’), en de toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving.

2. Enkele begrippen toegelicht

Voor de toepassing van deze privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Het gaat met andere woorden om alle informatie op basis waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres. 

Het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, combineren, archiveren en wissen van gegevens.

3. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (‘verwerkingsverantwoordelijke’)

Allimex BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zijn, zoals de AVG het noemt, de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens. Dit betekent concreet dat Allimex BV, eventueel samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.

Wij beogen geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en op welke grond?

In onderstaande tabel leest u:

- kolom 1: welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

- kolom 2: waarom wij dit doen (de ‘doeleinden’); en

- kolom 3: op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd; en

- kolom 4: hoe lang we uw persoonsgegevens verwerken.

Elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens gebeurt voor één of meerdere specifieke doeleinden.

Daarnaast is er steeds een aantoonbare rechtsgrond voor elke verwerking. De toepasselijke rechtsgrond, die u terugvindt in de derde kolom ‘rechtsgrond’, heeft de volgende betekenis:

- ‘Toestemming’: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;

- ‘Overeenkomst’: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

-  ‘Wettelijke verplichting’: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust;

-  ‘Gerechtvaardigd belang’: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.


Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Identificatiegegevens (taalkeuze, telefoonnummer, IP-adres en IMEI-code, sessiegegevens)

Om u toegang te verschaffen tot onze website

Toestemming

Tot het einde van uw bezoek aan onze website

Identificatie-, contact- en inloggegevens (naam, voornaam, tussenvoegsel (optioneel), e-mailadres, taalkeuze, IP-adres en IMEI-code, gebruikersnaam/inlognaam en wachtwoord)

Om u te kunnen registreren als gebruiker op onze website en toegang te krijgen tot de webshop van www.allimexgreenpower.com

Toestemming

Zolang als uw account geregistreerd is op onze website

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres) en gegevens over de locatie waar u Allimex producten wil gebruiken

Om u toe te laten gebruik te maken van de AlliDraw-module en om ervoor te zorgen dat deze u de meest accurate informatie bezorgt

Overeenkomst

Tot het einde van uw gebruik van deze functionaliteit op onze website

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, mobiele telefoon of telefoonnummer), professionele informatie (curriculum vitae dat uw professionele ervaring kan bevatten, evenals uw foto en diploma's)

Om uw sollicitatie te beoordelen in het kader van een sollicitatieprocedure (zie ook onze geheimhoudingsverklaring voor werkzoekenden).

Overeenkomst

Tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, taalkeuze, telefoonnummer, betaalgegevens, IP-adres en IMEI-code) en je klacht

Service voor, tijdens of na levering van de dienst en afhandeling van klachten

Overeenkomst

Zo lang als nodig is om uw klacht te behandelen (in geval van een gerechtelijke procedure: totdat deze is afgerond).

Identificatie - en gegevens van de contactpersoon (bedrijf, functie, achternaam, voornaam, geslacht, adres, mobiel of telefoonnummer, fax, e-mailadres, taalkeuze), IP-adres en IMEI-code.

Om u, onze klant, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op uw vakgebied en/of interessegebied en van onze diensten door middel van gerichte e-mails.

Toestemming

Tot twee jaar nadat u onze klant bent geworden.

Identificatie- en contactgegevens (bedrijf, voornaam, achternaam, e-mailadres, mobiele telefoon of telefoonnummer) en uw vraag/bericht

Om uw algemene vraag of bericht te beantwoorden via het contactformulier op de website www.allimex.eu of www.allimexgreenpower.com of via de daar aangegeven e-mailadressen.

Gerechtvaardigd belang

Zo lang als nodig is om uw vraag of bericht te verwerken.

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres) en betalingsgegevens

Nakoming van wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen (bijv. fraudebestrijding, bestrijding van witwassen)

Wettelijke verplichting

Toepasselijke verjaringstermijn (of in het geval van een gerechtelijke procedure: tot de afronding ervan)

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres), betalingsgegevens en facturen

Verdediging en bescherming van onze rechten

Gerechtvaardigd belang

Toepasselijke verjaringstermijn

Identificatie - en gegevens van de contactpersoon (bedrijf of instantie, functie, naam, voornaam, mobiel of telefoonnummer, fax, e-mailadres, taalkeuze)

Met u communiceren in het kader van procedures, bemiddeling, onderhandeling, enz.

Gerechtvaardigd belang

Zolang de procedure of onderhandelingen lopen en zolang als nodig voor bewijsdoeleinden

Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, mobiele telefoon of telefoonnummer) en uw beschikbaarheid voor de gewenste opleidinge

Om u in te schrijven voor opleidingen.

Overeenkomst

Tot vier weken na afloop van de training

 

*Bij het gebruik van elektronische vergaderingen streven we ernaar de hoogste normen op het gebied van veiligheid, technologie en gegevensbescherming te handhaven. We kunnen echter geen niveau van vertrouwelijkheid garanderen dat vergelijkbaar is met dat van een persoonlijke bijeenkomst. We benadrukken dat geen enkele deelnemer het recht heeft om elektronische vergaderingen op te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van alle deelnemers. Als u er de voorkeur aan geeft om zelf specifieke normen toe te passen, kunt u een vergadering organiseren via een online platform van uw keuze en ons hiervoor uitnodigen.


5. Cookies en cookiebeleid

Wij maken ook gebruik van cookies, voornamelijk om onze website en ons dienstenaanbod continu te optimaliseren en te monitoren ten behoeve van de bezoekers en gebruikers. Voor meer specifieke informatie over de cookies die wij gebruiken, kunt u onze cookieverklaring raadplegen.


6. Uw privacyrechten

Om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebt u een aantal rechten. Deze rechten staan onder andere beschreven in de artikelen 15 tot en met 22 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U hebt de volgende rechten:


I. Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken (art. 15 DPA)

U hebt het recht om op elk moment te weten of wij persoonsgegevens over u verwerken of niet. Als we ze verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien en aanvullende informatie te krijgen over:

(a) de doeleinden van de verwerking

(b) de betrokken categorieën persoonsgegevens

(c) de ontvangers of categorieën ontvangers (in het bijzonder ontvangers in derde landen);

(d) de opslagperiode of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze periode;

(e) het bestaan van uw privacyrechten;

(f) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;

(g) de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens verkrijgen via een derde partij;

(h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Als we u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen), laten we u weten waarom dit niet mogelijk is.

U kunt ook gratis een kopie van de verwerkte persoonsgegevens in begrijpelijke vorm krijgen. Houd er rekening mee dat we een redelijke vergoeding in rekening kunnen brengen om onze administratieve kosten te dekken voor elke extra kopie die u aanvraagt.

II. Het recht om gegevens te wissen ("right to forget")

Recht om gegevens te wissen ("recht om vergeten te worden") (Artikel 17 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens)

In bepaalde gevallen kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat uw recht om te worden vergeten niet absoluut is. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dit onder andere noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, het nakomen van een wettelijke verplichting of het opstellen, uitoefenen of onderbouwen van juridische claims. Wij zullen u hierover meer in detail informeren in ons antwoord op uw verzoek.


III. Recht op rectificatie en aanvulling (Artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens)

Als uw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze onjuistheden of onvolledigheden te corrigeren.

 
IV. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (Artikel 20 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens)

U hebt ook het recht om, onder bepaalde voorwaarden, te verkrijgen dat wij de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt voor de uitvoering van het contract of waarvoor u toestemming hebt gegeven, overdragen aan een andere gegevensbeheerder. Indien technisch mogelijk zullen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks overdragen aan de nieuwe verantwoordelijke voor de verwerking.


V. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 van de Wet bescherming persoonsgegevens)

Als een van de volgende situaties van toepassing is, kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(a) u betwist de juistheid van de persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik ervan beperkt voor een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren) ;

(b) de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is;

(c) wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

(d) totdat een besluit is genomen over de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 
VI. Recht op bezwaar (artikel 21 van de Wet bescherming persoonsgegevens)

Afhankelijk van uw specifieke situatie kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking onze legitieme belangen dient of de uitvoering van een taak van algemeen belang. In dit geval stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, of indien de verwerking van persoonsgegevens verband houdt met de vaststelling, uitoefening of rechtvaardiging van een rechtsvordering.

 
VII. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (Artikel 22 van de Wet bescherming persoonsgegevens)

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking genomen besluit dat u in aanmerkelijke mate treft of dat rechtsgevolgen heeft en dat zonder wezenlijke menselijke tussenkomst wordt genomen.

Je kunt je in drie situaties niet op dit recht beroepen:

(a) als een wet het toestaat (bijvoorbeeld om belastingfraude te voorkomen) ;

(b) als de beslissing is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; of

(c) als het noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (merk op dat we in dit geval altijd per geval bekijken of er minder privacy-schendende methoden zijn om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren).

 
VIII. Recht om toestemming in te trekken (Artikel 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens)

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door middel van een eenvoudig verzoek.


7. Uw rechten uitoefenen

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: [privacy@allimex.eu.

Om uw identiteit te verifiëren, vragen wij u ons een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart te sturen.

U kunt al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht u een redelijke vergoeding in rekening te brengen of te weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. U dient zich ervan bewust te zijn dat veel (wettelijke) bewaartermijnen het bewaren van persoonsgegevens vereisen. Voor zover er geen bewaarplicht is, worden gegevens systematisch verwijderd zodra het doel is bereikt waarvoor ze zijn verzameld.

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens bewaren als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld als onderdeel van een sollicitatieprocedure) of als we de gegevens nodig hebben voor juridische procedures. In het laatste geval moeten we bepaalde persoonsgegevens als bewijs gebruiken. Voor dit doel bewaren we bepaalde persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijn, die kan oplopen tot dertig jaar; de gebruikelijke verjaringstermijn voor persoonlijke rechtsvorderingen is tien jaar.


8. Bronnen van persoonlijke gegevens

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt. Indien aanvullende persoonsgegevens vereist zijn, zullen wij u informeren of wij al dan niet verplicht zijn deze te verstrekken en wat de gevolgen zijn als u dit niet doet. Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan ertoe leiden dat wij u onze producten en diensten niet kunnen leveren.

Wij kunnen ook persoonsgegevens over u ontvangen van de volgende categorieën bronnen:


9. Categorieën ontvangers

We geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, als een dergelijke doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld de doorgifte van uw persoonsgegevens aan leveranciers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens (op basis van ons legitieme belang) of als we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld doorgifte aan overheidsinstanties, zoals toezichthoudende of wetshandhavingsautoriteiten).

In sommige gevallen kunnen onze werknemers en medewerkers bij hun werk worden bijgestaan door externe dienstverleners. Met betrekking tot gegevensbescherming is met al deze dienstverleners een overeenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens op een veilige, respectvolle en zorgvuldige manier beheren. 

In het bijzonder kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de volgende categorieën ontvangers:

- We kunnen gebruikmaken van zorgvuldig geselecteerde derden om namens ons diensten te verlenen of om ons te helpen bij het verlenen van diensten aan jou. We kunnen bijvoorbeeld cloudserviceproviders, IT-serviceproviders en andere derden inschakelen om juridische, boekhoudkundige, verzekerings-, audit- en andere professionele diensten te verlenen;

- We kunnen uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties of regelgevende instanties op hun verzoek om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet, voorschrift, norm of juridische procedure.
 

10. Doorgifte aan derde landen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan verwerkers of gegevensbeheerders in derde landen als wij daartoe wettelijk zijn gemachtigd. Voor zover dergelijke overdrachten noodzakelijk zijn, nemen we de nodige stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle overdrachten van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig zijn. Als een overdracht plaatsvindt naar een land buiten de EER waarvan de Europese Commissie niet heeft bepaald dat het een passend beschermingsniveau biedt, zal die overdracht altijd onderworpen zijn aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor overdrachten naar derde landen, zoals de relevante waarborgen en de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming.
 

11. Beveiliging van persoonsgegevens

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. 

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens hangt ook van u af. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke gegevens is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacyinstellingen of beveiligingsmaatregelen op de website.


12. Klachten

Wij doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons dat laten weten via de contactgegevens die aan het begin van deze privacyverklaring staan, zodat wij zo snel mogelijk kunnen reageren.

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Autoriteit Persoonsgegevens, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

Website :

Burger homepage | Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens :

Autoriteit Persoonsgegevens

Pressestraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

e-mail : contact@apd-gba.be


13. Als u andere vragen hebt

U kunt altijd telefonisch, per e-mail of per post contact met ons opnemen via de gegevens aan het begin van deze privacyverklaring. Wij beantwoorden uw vragen graag.


14. Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen naar aanleiding van opmerkingen of wijzigingen in onze verwerkingsactiviteiten. Wij verzoeken u daarom altijd de meest recente versie van deze verklaring te raadplegen.